ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تأکید بر فرهنگ عامّه

صفحه (0 - 0)
نورالدین نعمتی،شیرزاد طایفی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در کنار متون تاریخی و اجتماعی، طیف گسترده‌ای از متون ادبی از ادبیات داستانی تا شعر، بخوبی مسائل اجتماعی ایران عصر قاجار را در خود نمایانده‌اند. در این میان، فرهنگ عامه بخشی از این متون است که مسائل اجتماعی مردم عادی را بازتاب میدهد. مباحث فرهنگ عامه و متون ادبی، به سطوح غیررسمی جامعه میپردازند و بهمین خاطر، نباید آنها را مرجع دقیقی برای بررسی مسائل اجتماعی دانست؛ اما از آنجا که واقعیتها را بازتاب میدهند، مؤلفه‌های مهمی برای مطالعات تاریخی و اجتماعی بشمار میروند، که میتوانند نتایج این مطالعات را تأیید و تقویت کنند. فرهنگ عامه، عقاید و نتایج رفتار مهم مردم عادی را در زمینه‌های مختلف اجتماعی مانند آداب، رسوم، جشنها، سرگرمیها و تفریحات، و... دربرمیگیرد. اینکه چگونه فرهنگ عامه به مرجع فهم عمومی جامعه بدل میشود و ما آنرا بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی ایران در این دوره میدانیم، مسئله مهمیست که این مقاله به آن میپردازد.

کلمات کلیدی
فرهنگ عامّه , مسائل اجتماعی , شعر , ادبیات , دوره قاجار