ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بارقه هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران (نظم)

صفحه (0 - 0)
احمد ذاکری،مریم صمصامی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
انسان، با توجّه به زندگی اجتماعی و ارتقای  درجات اخلاقی  و با اتکا بر نیروی عقل و نطق و گاهی  به منظور« تنازع برای بقا »، از مشاجره و« ستیزه گفتاری » مبرّا  نیست.« مناظره» و« سؤال وجواب» نیزازجلوه های بارز اینگونه برخوردهاست  که  با مروری برمتون ادب فارسی و دستیابی به نمونه هایی متنوع، از گذشته  تا به امروز، درمییابیم که این فن، گاهی صرفاً و در اغلب آثار بصورت ضمنی، مورد توجّه  شاعران و نویسندگان بوده است. باعنایت به گستردگی و ژرفای اقیانوس ادب  فارسی  وغنای گنجینه های  گهربار ذوق نویسندگان و شاعران، آثار نظم  را مورد  تأکید  قرار داده، به جلوه هایی ازمناظره با توجه به پیرنگهای گوناگون از قبیل انواع ادبی، شکل ظاهرو قالب، هدف، حجم، موضوع، نتیجه، طرفین، ذکر یا حذف گفتم و گفتا، کاربرد آرایه های ادبی، روش و لحن میپردازیم تا مشخص شود فن مناظره در هر یک از دوره های سبکی چه ویژگیهایی داشته است . 

کلمات کلیدی
مناظره , سؤال و جواب , اهداف , محتوا , فنون ادبی