ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ

صفحه (0 - 0)
مهدی فیروزیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از ویژگیهای برجستۀ سبکی در بدیع شعر خاقانی، بهره¬گیری از ایهام است و دیگر ویژگی سبکی شناخته¬شدۀ او بهره¬گیری از اصطلاحات و واژه¬های ویژۀ دانشهای گوناگون است که در آن میان دانش موسیقی نمودی نمایان دارد. پرسش بنیادین ما این است که کاربرد اصطلاحات دانش موسیقی تا چه اندازه در ایهامهای شعر او نقش داشته است و دیگر اینکه چند و چون کار خاقانی تا چه اندازه با شعر حافظ که آن نیز، هم از دانش موسیقی و هم از ایهام بهرۀ بسیار دارد، سنجیدنیست. برای رسیدن به این پاسخ، ایهامهای موسیقایی ویژۀ شعر خاقانی و واژه-های ایهام¬ساز مشترک در دیوان خاقانی و حافظ در این جستار با روش آماری بررسی و دسته-بندی شده¬اند.

کلمات کلیدی
ایهام , موسیقی , خاقانی , حافظ