ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

اندوهگرایی مشخّصۀ سبکی غزل شهریار، همراه با مقایسه این ویژگی در غزلهای سعدی و حافظ

صفحه (0 - 0)
علی آزادمنش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
چنین بنظر میرسد که انتخاب هنرمندانۀ اوزانِ عروضی، توأم با لحنِ عاطفی، غمگنانه و اندوه آمیز، میتواند در جذّابیت و دلنشینی شعر، رابطه تنگاتنگی داشته باشد.این پژوهش در سه محور الف) غزل شهریار و گنجینۀ ادب کلاسیک ب) وزن عروضی ج) بسامد واژه‏های اندوه آمیز در غزل شهریار بعنوان مشخّصۀ سبکی، شکل گرفت. در محور اول، نگارنده به این مهم دست یافت که نوع نگاه شهریار در غزلهایش، نگاهی منفعلانه و عاطفی، و شعرش آینۀ صیقلی شخصیّت ظاهری و باطنی اوست؛ و در محور دوّم، تمامی غزلهای شهریار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بسامد بیشتر بحر رمل در غزل او، بر دو شاعر دیگر (حافظ و سعدی) تأمل برانگیز بود که میتواند نشان دهندۀ لحن غم انگیزتر غزلیاتش باشد. در محور سوّم، نگارنده با انتخاب پنجاه غزلِ آغازین دیوانِ هر شاعر، تلاش کرده است با آمار و ارقامِ دقیق، نشان دهد که لحن کلام شهریار، بعنوان شاخصۀ سبکی، مخصوص بخود اوست و سخنش، سخنِ دلست که از عمقِ جان و روح بسیار حسّاس و پرشور او مایه گرفته و شعرش را اندوه آمیز ساخته است.

کلمات کلیدی
غزلیات شهریار , بسامد اوزان , لحن اندوه آمیز , مشخّصۀ سبکی , غزلیات حافظ , غزلیات سعدی