ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

اطناب ، شیوه مؤثر بیان در شعر فروغ فرخزاد

صفحه (0 - 0)
خدابخش اسداللهی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مسئلۀ اساسی در این تحقیق، اطناب در شعر فروغ فرخزاد است. عواملی از قبیل تصویر، توصیف، روایت، تخیّل، احساساتِ عمیق بشرِ امروزی و ... زمینه¬سازِ اطناب در شعر نو ازجمله شعر فروغ فرخزاد شده است.نویسنده تلاش میکند در سه¬بخش، خودنماییِ اطناب را در شعر فروغ نشان دهد. در بخش اول، تکرار و اغراضِ آن را با ذکر مشخّصاتی چون: تبیینِ التذاذ، انبساط خاطر، تحسّر، عصیان و ... بیان میکند. در بخش دوم، علاوه بر تکرار، انواع اطناب را که عبارتند از: ذکر خاص پس از عام، ایضاح پس از ابهام، تتمیم، تذییل، تکمیل، تفسیر و ...، با ذکر نمونه¬هایی بررسی مینماید. در بخش نهاییِ اطناب نیز به ذکر معانی مختلف آن، نظیر تشبیه، نفاق، تعظیم، تجاهل، عجز، زمان و مکان و ... بهمراه نمونه¬هایی میپردازد.

کلمات کلیدی