ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

اسطوره های زن محور، مشخصه ای سبکی در آثار پارسی پور، گلی ترقی و غزاله علیزاده

صفحه (0 - 0)
فرزانه مونسان،عباس خائفی،علی تسلیمی،محمد علی خزانه دارلو
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بسیاری از آثاری که نویسندگان زن ایرانی در چند سال اخیر نگاشته اند، از جهات درونمایه و نوع اسطوره های بکار رفته با هم شباهتهایی دارند. پارسی پور، گلی ترقی و غزاله علیزاده سه نویسنده معاصر ایرانی هستند که در داستانهایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشنفکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با دردها و رنجهای زنان و...شباهتها و همسرائیهایی وجود دارد. این مقاله به بررسی آثار این نویسندگان از دیدگاه نامیرایی اسطوره ها بر پایه نظریات اسطوره شناسانی چون یونگ، لوی استراوس و میرچا الیاده و باز آفرینی اسطوره های زنانه بر پایه نظریات فمینیستها و روانکاوانی چون ژولیا کریستوا میپردازد تا به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا با پردازش شخصیتهای داستانی آنها در بنیادی اساطیری میتوان نمود نامیرایی اساطیر را مشاهده کرد؟ آیا اسطوره پردازی جزو ویژگی سبکی آنها به شمار میرود؟ در این صورت، اسطوره پردازی در آثارشان چه کارکردی دارد؟ با مطالعه رمانها و مجموعه داستانهای نویسندگان مذکور، این نتیجه حاصل شد که اسطوره های زن محور از مشترکات مهم این نویسنده هاست که به ظاهر برآمده از گفتمانی مشترک است.این افراد برای بیان خواسته ها و اهداف خویش و دفاع از هویت زنان از اسطوره ها به ویژه اسطوره های زن محور  بعنوان ابزاری کارآمد استفاده کرده اند.

کلمات کلیدی
اسطوره , اسطوره های زن محور , کهن الگوی خدا بانوی کبیر , آنیما و آنیموس