ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

صفحه (0 - 0)
مریم محمودی ، مهناز تاکی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
استقبال و نظیره گویی و پیروی از یک قالب، قافیه و وزن شعری در طول ادوار شعر فارسی همواره وجود داشته است. رودکی نخستین شاعر بزرگ ادب فارسی است که شعر او بدلیل تنوع مضامین ، لطافت و متانت و انسجام و تازگی از همان آغاز مورد توجه شاعران و سرایندگان قرار گرفته است. یکی از اشعار او که در طول یک هزاره در سبکهای مختلف مورد توجه واقع شده قطعه دو بیتی زیر است کسی را چو من دوستگان می چه باید؟ نه جز عیب چیزی است کان تو نداری کـه دل شــاد دارد به هر دوسـتگانی نه جز غیب چیزی است کان تو ندانی در این نوشتار استقبال شاعران از این قطعه از قدیمترین ادوار یعنی زمان شاعر تا دوره معاصر نشان داده شده است.

کلمات کلیدی
قافیه , بحر متقارب , رودکی , قطعه , استقبال , سبک