ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

آیینه خانه(بررسی مضمون آیینه در شعر غنی کشمیری)

صفحه (0 - 0)
مریم محمودی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ملا محمدطاهر کشمیری متخلص به غنی کشمیری شاعر توانمند ادب فارسی در قرن یازدهم هجری است. شعر او همه ویژگیهای سبک هندی را در خود جمع کرده است. مضمونسازی از ویژگیهای برجسته شعر اوست. "آیینه" از مضامین اصلی و پر بسامد در دیوان این شاعر است. غنی با اجزای آیینه مانند چراغ، قاب، پشت، خانه و چشمه آیینه تصویرسازی میکند. ویژگیها و خصایص آیینه نیز مورد توجه اوست از جمله صفا و جلا، ساده‌رویی و زنگار بستن آن. بیشترین مضمون در ارتباط با مفاهیم و مضامین مرتبط با آیینه شکل میگیرد از جمله آیینه و دم و نفس، آیینه و نمد، آیینه و غبار، آیینه و اسکندر، آیینه و نان خشک، آیینه و طوطی، آیینه و خاکستر، آیینه و زانو ... غنی از مضمون آیینه در تصویرسازیهای بلاغی از جمله تشبیه ، تمثیل و تشخیص نیز استفاده میکند. بررسی این مضمون در شعر غنی نشاندهنده توانایی این شاعر در مضمونپردازی است.

کلمات کلیدی
غنی کشمیری , شعر سبک هندی , مضمون , آیینه