ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

آینه‌داری و تفاوت آن با برائت استهلال با تکیه بر شاهنامه فردوسی

صفحه (0 - 0)
سیده‌مریم (رودابه) ‌موسوی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
آینه‌داری شیوه دادن اطلاعات یا حوادث است؛ آنگونه که سایه‌ای از رویدادهای مهم آینده پیش از حادث شدن، در اثر جلوه‌گر شده و در خواننده انتظاری را برانگیزد. یکی از مهمترین مهارتهای فردوسی در پیشبرد داستان، شگرد آینه‌داری بوده که برای برقراری ارتباط عمیقتر با متن و دانستن این نکته که شاهنامه تنها یک نظم ساده نیست؛ حائزاهمیت است. استاد طوس آگاهانه دست به انتخاب شگردهایی زده که اثرش را در عرصه ادبیات داستانی شاخص میکند. در این مقاله با توجه به قِلّتِ منابع تلاش شد تا با مطالعه کامل خودِ متن و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بود - اگرچه اندک -  مقدمات لازم برای تحلیل و اثبات فرضیه فراهم شود و با مراجعه‌ به کتابخانه و استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی این مهم دنبال شده، به انجام رسد. نتیجه آنکه فردوسی از آینه‌داری و شاخه‌های مختلف آن در روند داستان و در اثنای روایت استفاده میکند تا بتواند خواننده را به حدس زدن وادارد و به گمانه‌زنی پایان قصه تشویق کند. این هنر فردوسی را باید جزء سبک شخصی او دانست و فضای پر رنگ مفهوم آینه‌داری را باید در جای جای شاهنامه همچنین انواع آینه داری بررسی خواهند شد که عبارتند از : پیش بینی شخصیتهای داستانها، خواب دیدن، نزول سروش غیبی، اخترشناسان و ... .

کلمات کلیدی
فردوسی , شاهنامه , آینه‌داری , شگردهای آینه‌داری , براعت استهلال