ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو

صفحه (0 - 0)
سید علی قاسم زاده،سعید حاتمی،احمد محمودی اشکوری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این پژوهش با رویکرد سبک شناسی تکوینی، به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی تلاش کرده است به این دو پرسش بنیادین پاسخ دهد که سبک شخصی ناصرخسرو در پردازش به موضوعات مورد نظر و ایجاد همگونی ساختاری (بین صورت و معنا) بر کدام صنعت ادبی استوار است؟ و دُدیگر، پربسامدترین نوع آن در اشعار ناصرخسرو کدام است و چرا؟ بنا بر نتایج این تحقیق، عمده‌ترین حلقه این تناسب ساختاری(پیوند بین صورت و محتوا) و برجسته‌ترین ویژگی سبکی شعر ناصرخسرو، گزینش زبان آیرونیک و گستره کاربرد آن در سطوح عمودی و افقی اشعار است. گستره پربسامد صنعت آیرونی که میتوان آن را عنصری بلاغی و سبک ساز مبین تقابل میان ظاهر و واقعیت در کلام و بیان غیرمستقیم مفاهیم تعریف کرد و کاربست انواع مختلف آن -که به تناسب موضوع و مخاطب در سطح کلمه و کلام یافت میشود- حکایت از توانمندی کم‌نظیر ناصرخسرو در ایجاد هماهنگی میان زبان و معنا دارد. چنانکه بسامد آیرونی واژگانی یا کلامی در کنار آیرونی سقراطی در دیوان اشعارش، نمودار رویکرد هدفمند ناصرخسرو در استفاده از ظرفیتهای زبان آیرونیک برای القای عقاید و ترویج و تبیین اندیشه‌های کلامی مذهب اسماعیلیه دارد.

کلمات کلیدی
آیرونی , سبک شعری , جهان بینی , اشعار ناصرخسرو