ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

آسیب شناسی تصحیح دیوان خاقانی بر اساس سبک شاعری او

صفحه (0 - 0)
سعید مهدویفر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
علیرغم چاپهای متعدد و ¬وجود سه تصحیح مشهور از دیوان خاقانی، همچنان اهل¬ادب از داشتن متنی پیراسته از این دیوان محرومند. این مقاله به تعیین و تحلیل دلایل این محرومیّت میپردازد، و براساس تحلیل سبک شخصی خاقانی، معیارهایی نویافته و علمی¬ برای تصحیح مجدد آن به دست میدهد. برای مستند ساختن سخن مواردی از ضبطهای اشتباه چاپ دکتر سجادی و دکتر کزازی تصحیح میشود.

کلمات کلیدی
خاقانی , تصحیح , سبک شناسی , اصالت تصویری , اصالت بدیعی و لفظی , اصالت قرینگی