ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

«ساختارهای شکلی» بانو گشسب نامه

صفحه (0 - 0)
عبدالرضا سیف،مرضیه مسیحی پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
حدود سال 1914ولادیمیر پراپ ، ویکتور اشکولوفسکی  و میخائیل باختین مکتب  نوینی در مطالعات ادبی به وجود آوردند،که بعدها فرمالیسم نامیده شد.پیش از پراپ پژوهشگران ادبی قصه ها را به واسطۀ شخصیتها یا محتوای قصه ها  بررسی میکردند.پراپ به یک ساخت واحد برای قصه ها معتقد بود که از طریق کارهای اشخاص قصه قابل پیگیری است.این نگرش و دیدگاه بعدها ساختارگرایی و روایت شناسی ساختارگرا را تحت تاثیر قرار داد. هدف نگارندۀ این نوشته بکارگیری و آزمایش مدل پیشنهادی پراپ بر منظومه حماسی بانو گشسب نامه است.

کلمات کلیدی
بانو گشسب نامه , خویشکاری , حرکت , پراپ