ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

«جادو خیالی» های شاعران سبک آذربایجانی

صفحه (0 - 0)
نرگس اسکویی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دستگاه بلاغی شعر سبک آذربایجانی، بسیار گسترده، نوگرا و متنوع است؛ صورتهای خیالی در شعر سبک آذربایجانی درهم‌تنیده، باریک‌بینانه، متنوع و متفاوتند؛ حاصل تمایل فراوان شاعران این سبک در نوآوری و خیال‌انگیزی به شکل ورود تصاویر تازه، تو در تو و بسیار گوناگون در این شعر نمود می‌یابد. افزایش صورتهای خیالی مبتنی بر امور ماورایی و غیر حسی، نشان از تحول عظیم سبکی در سازمان فکری این شعر نسبت به سبک خراسانی دارد. انسانی و جاندار بودن برجستگی مهم تصاویر انتزاعی این شعر است.شاعران سبک آذربایجانی از روشهای ابداعی برای خلق تصاویر بدیع و آشنایی‌زدایی از تصاویر مرده‌ بهره جسته‌اند؛ در این روشها، تصاویر بسیار در نهایت ایجاز در کنار هم چیده میشوند و با رعایت تناسب هنری، جزیی از کل واحد میشوند.مقاله حاضر به بررسی علایق و شیوه‌های شاعران سبک آذربایجانی در آفرینش صور‌تهای خیالی و تاثیر آن در تحولات سبک دوره‌ای شعر فارسی، میپردازد.

کلمات کلیدی
صور خیال , دستگاه بلاغی , شعر سبک آذربایجانی