ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

«التفات»، مشخصه ای سبکی در غزل هندی

صفحه (0 - 0)
عبداله رادمرد،هما رحمانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
التفات یکی از صنایع بدیعی است که مفهوم آن بر خلاف تعاریف قدما تنها به انتقال ضمیر از غایب به مخاطب و برعکس محدود نمیشود، بلکه این صنعت امروزه با توسعه معنایی، هرگونه تغییر خلاف عادت در پیکره و محور عمودی شعر را در بر میگیرد. این پژوهش بر آن است با در نظر گرفتن توسعه معنایی التفات، ضمن ارائه تعریف و انواعی برای آن، پیوند این شگرد ادبی را با برخی مختصات سبک هندی چون اسلوب معادله، مضمونپردازی و تعدد معنایی در ابیات بیان نماید. حاصل تحقیق، نشان از آن دارد که نوعی از التفات- واگردانی معنایی- با ویژگیهای مذکور سبک هندی تناسب بسیار دارد، به گونه¬ای که میتوان اسلوب معادله، ایغال و التفات را در یک ردیف قرار داد و از صنعت التفات به عنوان یکی از عوامل پیوند و انسجام ابیاتِ به ظاهر پراکنده غزل هندی نام برد. بنابراین، التفات یکی از مشخصه¬های سبکی سبک هندی است و افزایش انسجام متن یکی از کارکرد¬های بلاغی آن به شمار می¬آید. 

کلمات کلیدی
التفات , واگردانی معنایی , سبک هندی , اسلوب معادله , مضمون پردازی , انسجام