ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

سبک شناسی ادبی قصاید زاهد تبریزی

صفحه (0 - 0)
سهیلا مرادقلی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بازار قالبهای شعری در ادوار مختلف، گرمی یکسانی نداشته است. با توجَه به اوضاع سیاسی، دیدگاه صاحبان قدرت، شرایط اجتماعی، روحیات مردم و ... قالب یا قالبهایی در شعر مسلط میشدند. آنچنان که در دورۀ سبک خراسانی شعر حماسی و قالب مثنوی، مدح و قصیده از دیگر قالبها رونق بیشتری داشته، در دورۀ سبک عراقی غزل از دیگر قالبها پیشی گرفته است.در عهد صفویان به دلیل دیدگاه مذهبی ایشان، به شعر مدحی توجَهی نمیشد و به تبع آن، قالب قصیده که قالب مدح و ثنا بود از رونق افتاد. لیکن در همین دوران، شاعرانی بودند که از قالب قصیده در مسیر دیدگاه مذهبی صفویان استفاده کرده، برای بقای آن کوشیدند.زاهد تبریزی، شاعر و نویسنده پرکار عهد صفویان، قصایدی دارد که گویای تلاش وی در کاربرد صنایع ادبی و صورخیال در قصیده و درپی آن گرمی بخشیدن به بازار سرد قصیده است.در این مقاله، نگارنده بر آن است تا با استفاده از سه نسخه خطی دیوان زاهد تبریزی، صور خیال و بسامد بالای صنایع ادبی مورد توجّه شاعر را ،در آن عهدِ قصیده گریز ،مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی
قصیده , زاهد تبریزی , صنایع ادبی , صور خیال , بسامدها