فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
جستجو در مقالات
آخرین شماره: سال 12، ، شماره پی در پی 45 ، تعداد صفحات 373 XML issn:2008-2789
  • 1. معرفی دوبیتیهای عامیانه هرات و تحلیل سبک شناسی و جامعه شناسی آنها

    • منوچهر اکبری(نویسنده مسئول)، راحله حسینی
    • صفحه 1-17
    چکیده در این مقاله قصد نویسندگان بررسی دوبیتیهای عامیانه هرات است این دوبیتیها زمانی تقریبا چهارصد ساله را در بر میگیرد .روش بررسی به این صورت است که ابتدا حدود سیصد دوبیتی انتخاب و استخراج گردیده و تحلیل بر مبنای آن صورت پذیرفته و سپس این نتای...